Algemene Voorwaarden

Ivonne Heffty Visagie 2021

Ivonne Heffty visagie is gevestigd in Utrecht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30243888. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Ivonne Heffty visagie en haar opdrachtgevers. Ivonne Hefftty Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Het aanbod
Artikel   4 – De overeenkomst
Artikel   5 – Herroepingsrecht
Artikel   6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan
Artikel   7 – Verplichtingen van Ivonne Heffty Visagie bij herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – Tarieven
Artikel 10 – Reis- en Onkostenvergoeding
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Ivonne Heffty Visagie worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Ivonne Heffty Visagie;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door het inschakelen van Ivonne Heffty Visagie voorziet van een dienst en/of product;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ivonne Heffty Visagie en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ivonne Heffty Visagie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ivonne Heffty Visagie en opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ivonne Heffty Visagie voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Ivonne Heffty Visagie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, eventuele digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Ivonne Heffty Visagie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ivonne Heffty Visagie niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ivonne Heffty Visagie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ivonne Heffty Visagie is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ivonne Heffty Visagie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Ivonne Heffty Visagie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ivonne Heffty Visagie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ivonne Heffty Visagie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ivonne Heffty Visagie zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. het tarief met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;


Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of opdracht gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ivonne Heffty Visagie mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, of:
 3. als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten of opdrachten heeft besteld: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product of opdracht heeft ontvangen. Ivonne Heffty Visagie mag, mits zij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten of opdrachten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Ivonne Heffty Visagie de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien Ivonne Heffty Visagie de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de opdrachtgever heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de opdrachtgever die informatie heeft ontvangen.


Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan

 1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij /zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ivonne Heffty Visagie.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever de opdracht terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ivonne Heffty Visagie.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het niet doorgaan van de opdracht. Als Ivonne Heffty Visagie niet heeft gemeld dat de opdrachtgever Ivonne Heffty Visagie deze kosten moet dragen of als Ivonne Heffty Visagie aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de opdrachtgever de kosten niet te dragen.
 2. Indien de opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de dienst plaats kan vinden, is de opdrachtgever Ivonne Heffty Visagie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Ivonne Heffty Visagie is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 3. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 4. De vereiste aanbetaling van 30% wordt bij herroeping na 14 dagen gezien als dekking van alle kosten en zal derhalve niet onderhevig zijn aan restitutie.


Artikel 7 – Verplichtingen van Ivonne Heffty Visagie bij herroeping

 1. Als Ivonne Heffty Visagie de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Ivonne Heffty Visagie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.
 3. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ivonne Heffty Visagie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Ivonne Heffty Visagie kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Ivonne Heffty Visagie dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ivonne Heffty Visagie geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever; en
 4. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Ivonne Heffty Visagie de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 5. Volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


Artikel 9 – Tarieven

 1. De opdracht wordt uitgevoerd tegen het in de opdrachtbevestiging afgesproken (uur- of dag-) tarief. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de tarieven van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Genoemde tarieven en/of prijzen zijn inclusief BTW, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ivonne Heffty Visagie producten of diensten waarvan de tarieven gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ivonne Heffty Visagie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde tarieven richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ivonne Heffty Visagie dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

Artikel 10 – Reis- en Onkostenvergoeding

 1. De door Ivonne Heffty Visagie gemaakte reis- en onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à €0,25 per kilometer binnen een straal van 60 km van Utrecht. Bij een reisafstand van 60 km of meer vanaf Utrecht geldt een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer.
 2. Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Ivonne Heffty Visagie.
 3. Parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Ivonne Heffty Visagie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Ivonne Heffty Visagie, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Ivonne Heffty Visagie kan doen gelden indien Ivonne Heffty Visagie is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ivonne Heffty Visagie, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.


Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Ivonne Heffty Visagie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en opdrachten bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Ivonne Heffty Visagie kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ivonne Heffty Visagie geaccepteerde bestellingen opdrachten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen of op de overeengekomen datum uitvoeren.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ivonne Heffty Visagie het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen, hierop verminderd de werkelijk gemaakte kosten.
 5. Bij overmacht heeft opdrachtgever nimmer het recht op vergoeding anders dan restitutie op reeds betaalde gelden, onder aftrek van werkelijk gemaakte kosten.
 6. Ivonne Heffty Visagie is bij overmacht nimmer gehouden aan de te maken kosten om de opdracht, die eventueel door derden worden uitgevoerd, toch te laten doorgaan.


Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan opdrachtgever mag de opdrachtgever in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ivonne Heffty Visagie te melden.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ivonne Heffty Visagie is gewezen op de te late betaling en Ivonne Heffty Visagie de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ivonne Heffty Visagie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van

€ 40,=. Ivonne Heffty Visagie kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Ivonne Heffty Visagie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ivonne Heffty Visagie. Bij Ivonne Heffty Visagie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ivonne Heffty Visagie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ivonne Heffty Visagie en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Download hier het Modelformulier voor herroeping